Aké údaje musia byť na faktúre?

| 2. januára 2012 | 0 Comments

Čo musí obsahovať faktúra? Aké údaje sú povinné? Aké ďalšie údaje je vhodné uvádzať na faktúre? Musí byť na faktúre podpis a pečiatka?

Viete, že na faktúre nemusí byť podpis ani pečiatka?

Založili ste si živnosť, získali ste prvého zákazníka a chystáte sa vystaviť vašu prvú faktúru. Pozrime sa na to, čo musí byť uvedené na faktúre podľa zákona a čo patrí medzi dobré obchodné zvyklosti.

 

Kedy vystaviť faktúru?

Ak máte registračnú pokladňu, potom namiesto faktúry môžete dať zákazníkovi bloček z registračnej pokladne. To platí len ak je cena tovaru či služby spolu s DPH nižšia než 1660 EUR. Ak je suma vyššia, musíte zákazníkovi vystaviť faktúru. Tú ste povinný vystaviť aj vtedy, ak od zákazníka prijmete zálohu (preddavok) ešte pred dodaním tovaru alebo služby. V takom prípade musíte faktúru vystaviť najneskôr do 15 od prijatia zálohovej platby.

Povinné údaje na faktúre

Zákon vyžaduje, aby na faktúre boli nasledujúce údaje:

 • vaše identifikačné údaje – obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu, identifikačné číslo (IČO), daňové identifikačné číslo (IČ DPH),
 • údaje vášho zákazníka – meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne alebo bydliska a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené,
 • poradové číslo faktúry,
 • dátum, keď bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, keď bola platba podľa prijatá, ak tento dátum možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,
 • dátum vyhotovenia faktúry,
 • množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby,
 • základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene,
 • uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane,
 • výšku dane spolu v eurách, ktorá sa má zaplatiť.

Číslovanie faktúr musí ísť chronologicky podľa poradia. Môžete si zvoliť jednoduché poradie (1, 2, 3…), alebo môžete zvoliť číslovanie napríklad podľa roku a mesiacov, teda prvá faktúra vystavená v januári 2010 bude mať číslo 20100101 a napríklad siedma faktúra vystavené v auguste toho istého roka bude mať číslo 20100807. Spôsob číslovania je na vás, podstatné je, aby faktúra s novším dátumom vystavenia mala vždy vyššie poradové číslo ako predchádzajúca faktúra.

Ak nie ste platcom DPH, potom do faktúry uveďte “dodávateľ nie je platiteľom DPH”.

Ďalšie údaje na faktúre

Nasledujúce údaje nie sú povinné, ale je vhodné a zaužívané uvádzať ich na faktúre:

 • číslo vášho bankového účtu, na ktorý vám zákazník uhradí faktúru, spolu s uvedením banky (aj slovne, nielen kódom banky, napr. 2612458822/1000 – Tatra Banka),
 • variabilný a konštantný symbol
 • dátum splatnosti faktúry
 • kto vystavil faktúru, spolu s kontaktom (telefón a email)
 • podpis a pečiatka

Podpis a pečiatka nie sú povinné, no je dobrým zvykom dávať ich na faktúru. Ak zákazníkom odosielate faktúry emailom, je dobré si naskenovať váš podpis a pečiatku. A nepoužívate pečiatku, nič sa nedeje, nemusíte ju na faktúru dávať.

Dôležitý je dátum splatnosti – ten informuje zákazníka o tom, kedy najneskôr vám má zaplatiť. Po tomto dátume môžete od neho vymáhať nezaplatenú faktúru ako vašu pohľadávku.

Zdroj: www.uspesne-podnikanie.sk

Tags: , ,

Category: Podnikanie Online

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *